Căn hộ Parc Spring slider Căn hộ Parc Spring slider 2
Tư vấn trực tuyến Parc Spring call to action Parc Spring call

Tiến độ thanh toán

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG ĐỢT 3

DỰ ÁN PARCSPRING
(từ ngày 01/04/2014 đến 30/06/2014)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN BLOCK A & B

Căn hộ Parc Spring pttt

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN BLOCK C

 

Căn hộ Parc Spring pttt 2